ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน(ตำแหน่งเลขานุการ)

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยมีรายชื่อ ดังในไฟล์ .pdf ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด