ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

O-NET/V-NET สะท้อนคุณภาพ

11 พ.ย. 2556 16:13 น.

ผู้อ่าน

ภาพ O-NET/V-NET สะท้อนคุณภาพ

        8 พ.ย. 2556 รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยาการบรรยาย ในหัวข้อ "O-NET/V-NET สะท้อนคุณภาพอย่างไร"  ในงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยทาง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET/V-NET และตระหนักถึงความสำคัญของการทดสอบ O-NET/V-NET เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบจาก สมศ. และพร้อมรับการประเมิน

        ผอ. สทศ. กล่าวว่า O-NET เป็นการทดสอบสำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีมาตรฐานระดับชาติ และ V-NET เป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานระดับชาติในระดับด้านอาชีวศึกษา ซึ่งมีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการทดสอบและประเมินทางการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน สมศ. ได้นำผลการทดสอบนี้มาใช้ ในการตัดสินผลการประเมินในการประเมินผลตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ใช้คะแนน O-NET ในการตัดสินผลโดยมีน้ำหนักคะแนน ถึง 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และในตัวบ่งชี้ที่ 2 ด้านอาชีวศึกษา ใช้คะแนน V-NET ในการตัดสินผลโดยมีน้ำหนักคะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจากการใช้ผลการทดสอบ O-NET ดังกล่าว ทำให้สถานศึกษาบางส่วนไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ.

        อย่างไรก็ดี ผอ.สทศ.  กล่าวต่อว่า ไม่อยากให้ครูผู้สอน สอนหรือติวเพื่อสอบ ให้คะแนน O-NET/V-NET เพิ่มขึ้นเท่านั้น เพราะไม่ใช่จุดประสงค์ที่ทาง สทศ. กำหนดไว้ แต่ให้สอนเพื่อให้เด็กคิดเป็นและวิเคราะห์เป็นแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้