แจ้งเรื่องสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

แจ้งเรื่องสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557

สำหรับผู้มึสิทธิ์สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้สอบสนามสอบโรงเรียนตระการพืชผล ให้ไปสอบที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล (ที่อยู่โรงเรียน 137 หมู่ 6 ต.ขุหลุ อ.ตระการรพืชผล จ.อุบลราชธานี)