ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

29 พ.ย. 2556 14:17 น.

ผู้อ่าน

     ตามที่  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมออกแบบคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกำหนดเปิดซองในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

     บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดาเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างฯ ได้แก่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด์ พับลิสชิ่ง จากัด โดยเสนอราคาทั้งสิ้น ๑,๔๙๕,๘๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)