ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน(ตำแหน่งเลขานุการ)

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งเลขานุการผู้อำนวยการ โดยมีรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลด