ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

6 ธ.ค. 2556 16:26 น.

ผู้อ่าน

               ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการสอบ GAT/PATครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ในวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

                เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอันอาจส่งผลกระทบในการเดินทางของผู้เข้ารับการทดสอบและการจัดเตรียมสนามสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ประชุมหารือร่วมกับประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง  ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนศูนย์สอบ  ๑๘  แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๖  และคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๖  เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประชุมพิจารณา และมีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗