ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

6 ธ.ค. 2556 16:45 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2557 ภาพ ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

       ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น
 
      เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอันอาจส่งผลกระทบในการเดินทางของผู้เข้ารับ การทดสอบและการจัดเตรียมสนามสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ประชุมหารือร่วมกับประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนศูนย์สอบ ๑๘ แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประชุมพิจารณา และมีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
 
      ดังนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงแจ้งกำหนดการสอบ GAT/PAT ใหม่ ดังรายละเอียดในไฟล์ด้านล่าง