ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)

       ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดการรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น
 
      เนื่องจากมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองอันอาจส่งผลกระทบในการเดินทางของผู้เข้ารับ การทดสอบและการจัดเตรียมสนามสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงได้ประชุมหารือร่วมกับประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนศูนย์สอบ ๑๘ แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประชุมพิจารณา และมีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
 
      ดังนั้น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงแจ้งกำหนดการสอบ GAT/PAT ใหม่ ดังรายละเอียดในไฟล์ด้านล่าง

ดาวน์โหลด