ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

งดใช้ผลสอบวิชา GAT และ PAT รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ มอ. 2557

18 ธ.ค. 2556 09:42 น.

ผู้อ่าน

        ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้ใช้คะแนนวิชาความถนัดทั่วไป(GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ(PAT) ครั้งที่ 1/2557 (สอบเดือนธันวาคม 2556) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน(สทศ.)  เป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในการสอบคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 นั้น เนื่องจาก สทศ. เลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 จากเดิมสอบระหว่างวันที่ 7-11 ธันวาคม 2556 เลื่อนไปสอบในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2557 และประกาศผลคะแนนในวันที่ 24 เมษายน 2557 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการรับนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง กล่าวคือ ไม่สามารถนำคะแนนมาใช้จัดลำดับที่ ประกาศผลการสอบได้ทันตามปฏิทินการคัดเลือก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยที่ประชุมคณบดี เมือวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้งดใช้ผลสอบวิชา GAT และ PAT เป็นคะแนนคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง เฉพาะปีการศึกษา 2557 สำหรับทุกรหัสสาขาวิชา สำหรับคณะ/สาขาวิชาที่ใช้คะแนนวิชาความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ(PAT) เป็นส่วนหนึงของการพิจารณารับนักศึกษา ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจพิจารณาจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการเพิ่มเติมในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งรายละเอียดมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 

เครดิต เว็บ eduzones.com