ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ยืนยันกำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา 4-5 มกราคม 2557 ตามเดิม

26 ธ.ค. 2556 09:50 น.

ผู้อ่าน

        ตามที่  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557 และ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น     

        ในการนี้ สทศ.ได้จัดการประชุมหารือกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร, กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ฯลฯ   

        นอกจากนี้  สทศ.ได้มีการประชุมหารือกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำหนดการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ประธานคณะทำงานแอดมิชชั่นฟอรั่มของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) และศูนย์สอบ 18 แห่ง หลังจากนั้น สทศ.ได้นำสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการเลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556 และการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบฯ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้

            1. ยืนยันวันสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2557 ตามเดิม

               สทศ.ขอแนะนำให้ผู้ปกครองและนักเรียนตรวจสอบสนามสอบ รวมทั้งศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อให้เดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ จะได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

            2. เลื่อนวันสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556

O-NET

จากเดิม

เลื่อนเป็น

วันสอบ

ประกาศผล

วันสอบ

ประกาศผล

ป.6

1  กุมภาพันธ์ 2557

15 มีนาคม 2557

8  กุมภาพันธ์ 2557

19 มีนาคม 2557

ม.3

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2557

16 มีนาคม 2557

8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

19 มีนาคม 2557

อย่างไรก็ตาม สทศ.ขอให้นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารการสอบต่างๆ ของ สทศ.ได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th