ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556

ตามที่ ได้กำหนดให้มีการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 – 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ไปแล้ว นั้น

ดาวน์โหลด