ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ตั้งศูนย์PISA ในบริเวณศธ. ขับเคลื่อนสอบ

7 ม.ค. 2557 10:51 น.

ผู้อ่าน

    ศธ.เห็นชอบ 6 มาตรการยกระดับ PISA เน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ เตรียมเด็กสอบ PISA ปี 2015 พร้อมเปิดศูนย์ขับเคลื่อน PISA ภายในบริเวณ ศธ.
    นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. ซึ่งมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ 6 มาตรการที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานา ชาติ หรือ PISA ซึ่งแม้ว่าปี 2012 ผลคะแนนของนักเรียนในภาพรวมจะดีขึ้น แต่ก็จะต้องเตรียมการเพื่อที่จะทำให้การสอบในปี 2015 มีผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นอีกให้ได้ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา โดย 6 มาตรการ ประกอบด้วย 1.สร้างความตระหนักให้แก่ผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการสอบ PISA โดยเฉพาะเรื่องการคิดวิเคราะห์ 2.จัดหาข้อสอบและสร้างคลังข้อสอบตามแนว PISA 3.สร้างบทอ่าน แบบฝึกหัด และบทเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านการอ่าน
    ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า 4.สร้างและใช้เครื่องมือมาตรฐาน เพื่อวัดความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและความเข้าใจ 5.ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนที่มีผลคะแนน PISA ต่ำได้พัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น และ 6.สร้างความเข้มแข็งของระบบประเมินติดตามให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยก ระดับคะแนน PISA ทั้งนี้ แต่ละมาตรการได้มีการกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานไว้แล้ว โดยหลังจากนี้จะมีการเปิดตัวศูนย์ขับเคลื่อน PISA ซึ่งจะตั้งขึ้นภายในบริเวณ ศธ. จากนั้นจะมีการประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในเรื่อง PISA ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู และผู้เรียน
    "การสอบ PISA ในปี 2015 จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำสอบ โดยจะให้ผู้เรียนสอบผ่านคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจะต้องเตรียมพร้อมในด้านนี้ให้แก่นักเรียนด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องของเนื้อหาการสอบจะเน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ ทางหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องไปศึกษาว่าข้อสอบในลักษณะนี้จะเป็น อย่างไร อีกทั้งสถานศึกษาใดที่นักเรียนมีคะแนนต่ำจะต้องเตรียมพัฒนาทั้งครูและนัก เรียน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะสอบ PISA ในรอบต่อไป และมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น" ปลัด ศธ.กล่าว
 
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์