ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จุฬาฯและสภาการศึกษา ร่วมกับ สทศ.จัดประชุมทางวิชาการ 15-17 ม.ค. 57

7 ม.ค. 2557 11:19 น.

ผู้อ่าน

ภาพ จุฬาฯและสภาการศึกษา ร่วมกับ สทศ.จัดประชุมทางวิชาการ  15-17 ม.ค. 57
 
         เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , มูลนิธิ Friedrich Ebert Stiftung และ Pico (Thailand) Public Company Limited ได้จัดแถลงข่าวการประชุมทางวิชาการ เรื่อง “Conducting Cross-Cultural, Cross-National Research in International Settings” ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
         วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยข้ามวัฒนธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยและความรู้ที่ได้รับจากการดำเนินการวิจัยซึ่งกันและกัน และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาได้เรียนรู้จากกิจกรรมการประชุมในรูปของปาฐกถา การอภิปราย การนำเสนอรายงานการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ