ส่งหนังสือรร.รับมือชัตดาวน์กทม.

    สพฐ.ส่งหนังสือให้โรงเรียนรับมือการชุมนุมใหญ่ ปิดกรุงเทพฯ 13 ม.ค.นี้ "อภิชาติ" ห่วงกระทบการเรียนเด็ก เพราะอยู่ในช่วงสอบกลางภาค รวมทั้งจี้เขตพื้นที่ฯ เร่งจ่ายเงินงบประมาณปี 57 ตามกำหนด ไม่เกินวันที่ 14 ก.พ.
    นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือเรื่อง เตรียมการรองรับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 13 ม.ค.นี้ ถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในหลายจุดทั่วกรุงเทพฯ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 ดำเนินการดังนี้ 1.ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น การเดินทางไป-กลับของนักเรียนและครู ตลอดจนผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และใช้ดุลยพินิจในการป้องกันผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน 2.กรณีที่มีความจำเป็นต้องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ให้สถานศึกษาทำความเข้าใจกับครู นักเรียนและผู้ปกครอง และไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ในวันดังกล่าวที่นักเรียนต้องเดินทางมาโรงเรียน แต่ให้ครูมีการมอบหมายงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน โดยให้สถานศึกษาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
    เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า 3.ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้พิจารณาการป้องกันและแก้ปัญหาอันเกิดจากกรณีดังกล่าวตามสภาพให้เกิดความเหมาะสม และหากมีปัญหาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารายงาน สพฐ.ทราบทันที และ 4.ให้เขตพื้นที่การศึกษาประสานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประสานงานต้องดำรงติดต่อสื่อสาร หากมีความจำเป็นสามารถประชุมหารือหรือสั่งการได้ทันที ทั้งนี้ การสั่งปิดโรงเรียนจะให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งตนก็เป็นห่วงเรื่องการเรียนการสอนหากจะต้องมีการปิดเรียนอีก เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงสอบกลางภาค แต่หากจำเป็นจะต้องปิดการเรียนการสอนก็ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ชัดเจน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนชดเชยด้วย
    ด้านนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เขตพื้นที่การศึกษาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 เพราะรัฐบาลได้กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินในทุกหมวด ทั้งงบบุคลากร งบลงทุน งบดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเร่งให้มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามแผนตามที่กำหนดไว้ แต่ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อระบบการหมุนเวียนของเงินทั้งประเทศ ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่าช้าออกไป แต่ขณะนี้สิ้นไตรมาสที่ 1 แล้ว สพฐ.จึงกำชับไปยัง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยที่ถ้าเป็นงบลงทุนหรืองบที่จะก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ ขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับงบดำเนินการ สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ จัดทำแผนรายไตรมาส และให้ใช้จ่ายเงินให้ได้ตามไตรมาสที่กำหนด ส่วนกรณีที่เป็นงบดำเนินการอบรมข้าราชการต้องจัดให้เสร็จก่อนเปิดเทอม
    รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า รัฐบาลกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 31 ไตรมาสที่ 2 เบิกได้ร้อยละ 57 ไตรมาสที่ 3 เบิกได้ร้อยละ 80 ไตรมาสที่ 4 เบิกได้ร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม งบเงินเดือนและงบค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็ก สพฐ.จัดให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ เสื้อผ้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพราะถือเป็นงบที่ลงไปถึงเด็กโดยตรง อยากให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเราไม่ได้บกพร่องเรื่องนี้แม้จะมีปัญหาทางการเมือง
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์