ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ส่งหนังสือรร.รับมือชัตดาวน์กทม.

8 ม.ค. 2557 10:18 น.

ผู้อ่าน

    สพฐ.ส่งหนังสือให้โรงเรียนรับมือการชุมนุมใหญ่ ปิดกรุงเทพฯ 13 ม.ค.นี้ "อภิชาติ" ห่วงกระทบการเรียนเด็ก เพราะอยู่ในช่วงสอบกลางภาค รวมทั้งจี้เขตพื้นที่ฯ เร่งจ่ายเงินงบประมาณปี 57 ตามกำหนด ไม่เกินวันที่ 14 ก.พ.
    นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือเรื่อง เตรียมการรองรับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 13 ม.ค.นี้ ถึง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในหลายจุดทั่วกรุงเทพฯ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 2 ดำเนินการดังนี้ 1.ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ เช่น การเดินทางไป-กลับของนักเรียนและครู ตลอดจนผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด และใช้ดุลยพินิจในการป้องกันผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน 2.กรณีที่มีความจำเป็นต้องปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ให้สถานศึกษาทำความเข้าใจกับครู นักเรียนและผู้ปกครอง และไม่ให้มีกิจกรรมใดๆ ในวันดังกล่าวที่นักเรียนต้องเดินทางมาโรงเรียน แต่ให้ครูมีการมอบหมายงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน โดยให้สถานศึกษาดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
    เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า 3.ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้พิจารณาการป้องกันและแก้ปัญหาอันเกิดจากกรณีดังกล่าวตามสภาพให้เกิดความเหมาะสม และหากมีปัญหาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษารายงาน สพฐ.ทราบทันที และ 4.ให้เขตพื้นที่การศึกษาประสานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประสานงานต้องดำรงติดต่อสื่อสาร หากมีความจำเป็นสามารถประชุมหารือหรือสั่งการได้ทันที ทั้งนี้ การสั่งปิดโรงเรียนจะให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งตนก็เป็นห่วงเรื่องการเรียนการสอนหากจะต้องมีการปิดเรียนอีก เพราะขณะนี้อยู่ในช่วงสอบกลางภาค แต่หากจำเป็นจะต้องปิดการเรียนการสอนก็ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ชัดเจน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนชดเชยด้วย
    ด้านนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เขตพื้นที่การศึกษาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2557 เพราะรัฐบาลได้กำหนดแผนการใช้จ่ายเงินในทุกหมวด ทั้งงบบุคลากร งบลงทุน งบดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วจะเร่งให้มีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ตามแผนตามที่กำหนดไว้ แต่ในช่วงที่ผ่านมามีเหตุการณ์ทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อระบบการหมุนเวียนของเงินทั้งประเทศ ทำให้กิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ล่าช้าออกไป แต่ขณะนี้สิ้นไตรมาสที่ 1 แล้ว สพฐ.จึงกำชับไปยัง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยที่ถ้าเป็นงบลงทุนหรืองบที่จะก่อหนี้ผูกพันทุกรายการ ขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับงบดำเนินการ สพฐ.ให้เขตพื้นที่ฯ จัดทำแผนรายไตรมาส และให้ใช้จ่ายเงินให้ได้ตามไตรมาสที่กำหนด ส่วนกรณีที่เป็นงบดำเนินการอบรมข้าราชการต้องจัดให้เสร็จก่อนเปิดเทอม
    รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อว่า รัฐบาลกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายได้ร้อยละ 31 ไตรมาสที่ 2 เบิกได้ร้อยละ 57 ไตรมาสที่ 3 เบิกได้ร้อยละ 80 ไตรมาสที่ 4 เบิกได้ร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม งบเงินเดือนและงบค่าใช้จ่ายรายหัวของเด็ก สพฐ.จัดให้ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ เสื้อผ้า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพราะถือเป็นงบที่ลงไปถึงเด็กโดยตรง อยากให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเราไม่ได้บกพร่องเรื่องนี้แม้จะมีปัญหาทางการเมือง
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์