ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒)

              ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ และกำหนดการรับชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ในวันที่ ๑๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

ดาวน์โหลด