ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

การรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒)

14 ม.ค. 2557 09:53 น.

ผู้อ่าน

              ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ และกำหนดการรับชำระเงินค่าสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น