ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบ V-Net ราบรื่นเด็กสอบเกิน 90% ทุกสนาม

20 ม.ค. 2557 10:58 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สอบ V-Net ราบรื่นเด็กสอบเกิน 90% ทุกสนาม
 
       สอบ V-Net ราบรื่น “ชัยพฤกษ์” หวังปีนี้คะแนนกระเตื้อง จ่อชง สมศ.ปรับตัวชี้วัดคำนวนคะแนนตามผู้สอบและเตรียมปรับเกณฑ์ให้เด็กทุกคนมีสิทธิสอบจากเดิมเน้นเด็กที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า 1.9 เพื่อให้ได้ผลสะท้อนการจัดการศึกษาแท้จริง
       
       วันนี้ (19 ม.ค.) ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเสาวภา นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทางด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ครั้งที่ 3 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปี 3 และระดับ ปวส. ปี 2 ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และประกันคุณภาพภายในของ สอศ. มีนักเรียน นักศึกษามีสิทธิ์สอบทุกสังกัด จำนวน  255,266 คน สำหรับวิชาที่สอบคือ วิชาความรู้ทั่วไป วัดความรู้การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้านการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ด้านสังคมและการดำรงชีวิต  และการสอบวัดวัดความรู้วิชาชีพพื้นฐาน
       
       นายชัยพฤกษ์  กล่าวว่า ภาพรวมการจัดสอบปีนี้แม้จะมีสถานการณ์การชุมนุม แต่ไม่กระทบต่อการเดินทาง โดยทุกศูนย์สอบมีนักเรียน นักศึกษาเข้าสอบเกินกว่า 90% ขณะทีวิทยาลัยในเขตดอนเมืองและมีนบุรี ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรวมถึงตรวจอาวุธก่อนเข้าสอบ อย่างไรก็ตาม ปีนี้มีการปรับเนื้อหาของข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์ การนำไปใช้ และลดในส่วนที่ใช้ความจำลงแต่ก็ยังไม่ได้วัดทักษะฝีมือซึ่งเป็นจุดอ่อนของการจัดสอบ โดยทางสอศ.ตั้งเป้าว่านักศึกษาจะทำคะแนนได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา และเร็ว ๆ นี้จะเสนอให้มีการปรับตัวชี้วัด โดยจะขอให้สมศ. คำนวนคะแนนสอบเฉพาะจำนวนผู้ที่เข้าสอบตามจริงเท่านั้น ในส่วนของสอศ. เองจะทบทวนหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิสอบจะต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.9 เพราะต้องการเน้นเฉพาะนักเรียนที่จะสามารถจบการศึกษาได้จริง ๆ แต่แท้จริงควรเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้มีสิทธิสอบเพื่อให้การจัดสอบสามารถสะท้อนการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น
 
 
 
เครดิต นสพ.ผู้จัดการออนไลน์