สทศ. เตรียมความพร้อมจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

     23 ม.ค. 2557 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  ได้จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 ที่มีกำหนดการสอบในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2557

     รศ. ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.  กล่าวชี้แจงการเตรียมการจัดการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET แนวทางการปฏิบัติสำหรับศูนย์สอบและสนามสอบ และข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ บทบาทหน้าที่ของศูนย์สอบ แล้วได้เน้นย้ำถึงปฏิทินการดำเนินการสอบ เช่น กำหนดการส่งข้อมูล กำหนดการสอบ ตารางสอบ การจัดสนามสอบ เป็นต้น เพื่อให้การทดสอบดำเนินไปด้วยความราบรื่นและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งขอความร่วมมือให้ศูนย์สอบและสนามสอบทุกแห่งปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติและระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการทุจริต

     ทั้งนี้ ผอ. สทศ. ได้กล่าวขอบคุณศูนย์สอบและคณะทำงานที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเตรียมจัดการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2556 นี้

 

               P1180081.jpg            P1180098.jpg

               P1180095.jpg            P1180089.jpg

               P1180092.jpg            P1180090.jpg