ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.

        เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดย ผอ. สทศ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ภารกิจของ สทศ. เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ สทศ. รวมถึงงานด้านวิจัยวิชาการด้วย
 
        นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวบรรยายสรุปเรื่อง การจัดการทดสอบระดับชาติ ให้นักศึกษาดูงานได้ทราบถึงกระบวนการจัดการทดสอบของ สทศ. ที่เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังได้ทราบถึงขั้นตอนการออกข้อสอบและรูปแบบข้อสอบ ซึ่งบรรยายโดยนางสาวอัมพรรัตน์  โสพิกุล หัวหน้างานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและการประเมินผลระดับการศึกษา ทั้งนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานได้อภิปราย ซักถาม ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สทศ. ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 
            
          3.jpg                11.jpg
          5.jpg                6.jpg
     1.jpg2.jpg7.jpg8.jpg
     9.jpg10.jpg12.jpg4.jpg