ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.

30 ม.ค. 2557 14:45 น.

ผู้อ่าน

        เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) โดย ผอ. สทศ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับหน้าที่ภารกิจของ สทศ. เพื่อให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของ สทศ. รวมถึงงานด้านวิจัยวิชาการด้วย
 
        นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ กล่าวบรรยายสรุปเรื่อง การจัดการทดสอบระดับชาติ ให้นักศึกษาดูงานได้ทราบถึงกระบวนการจัดการทดสอบของ สทศ. ที่เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งยังได้ทราบถึงขั้นตอนการออกข้อสอบและรูปแบบข้อสอบ ซึ่งบรรยายโดยนางสาวอัมพรรัตน์  โสพิกุล หัวหน้างานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและการประเมินผลระดับการศึกษา ทั้งนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้คณะศึกษาดูงานได้อภิปราย ซักถาม ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สทศ. ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
 
            
          ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.                ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.
          ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.                ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.
     ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.
     ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.ภาพ ผอ. สทศ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานที่ สทศ.