ประกาศเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PATครั้งที่ 1/2557

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ใหม่  เป็นวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น

ดาวน์โหลด