ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเปลี่ยนแปลงสนามสอบ GAT/PATครั้งที่ 1/2557

31 ม.ค. 2557 16:33 น.

ผู้อ่าน

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ออกประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันทดสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ใหม่  เป็นวันที่ ๘ – ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  นั้น