ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กสพท.เผยเด็กขาดสอบคัดเลือกแพทย์อื้อ

4 ก.พ. 2557 11:32 น.

ผู้อ่าน

ภาพ กสพท.เผยเด็กขาดสอบคัดเลือกแพทย์อื้อ
 
       ศ. (พิเศษ) ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ว่า คณะกรรมการศึกษาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาข้อมูลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันและความคิดเห็นจากผู้แทนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่า ควรต้องมีการปรับระบบและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเบื้องต้นเห็นควรปรับปรุงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ด้วยการผนวกระบบรับตรงเข้ากับระบบกลางที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมระบบเคลียริ่งเฮาส์ และอาจจะมีการดำเนินการมากกว่า 1 รอบ ในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่า องค์ประกอบที่ควรจะนำมาพิจารณาในการคัดเลือกควรจะประกอบด้วย  1.คะแนนโอเน็ต  2.การทดสอบวิชาสามัญที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดร่วมกัน 3.ทดสอบวิชาเฉพาะ 4.ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX
 
      ด้าน ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยว่า จากการจัดสอบวิชาเฉพาะของนักเรียนที่สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2557 นั้น การจัดสอบเรียบร้อยดีมีผู้ที่ขาดสอบ 10% ถือว่ามากกว่าทุกครั้ง ซึ่งสาเหตุน่าจะมาจากนักเรียนได้มีการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งมีค่าน้ำหนักของการให้คะแนนถึง 70% และที่สำคัญยังมีเงื่อนไขด้วยว่านักเรียนต้องทำคะแนนได้เท่ากับหรือมากกว่า 30% ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชาด้วย ดังนั้นนักเรียนอาจจะทำข้อสอบไม่ค่อยได้ ทั้งอาจมีเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ ทำให้เดินทางไม่สะดวกจึงไม่มาสอบ ทั้งนี้ขอให้นักเรียนติดตามข่าวสารการสอบอย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิในการสอบ.
 
 
 
เครดิต นสพ.ไทยรัฐ