ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารายงานตัวและปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย โดยมีรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลด