ตารางแสดงค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามวิชา

ตารางแสดงค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 จำแนกตามวิชา

ดาวน์โหลด