ตารางแสดงจำนวนร้อยละการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิขา ปีการศึกษา 2557 ในช่วงคะแนนต่างๆ จำแนกตามรายวิชา

ตารางแสดงจำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ในช่วงคะแนนต่าง ๆจำแนกตามรายวิชา

ดาวน์โหลด