ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ตารางแสดงจำนวนร้อยละการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิขา ปีการศึกษา 2557 ในช่วงคะแนนต่างๆ จำแนกตามรายวิชา

11 ก.พ. 2557 11:03 น.

ผู้อ่าน

ตารางแสดงจำนวน ร้อยละของผู้เข้าสอบการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 ในช่วงคะแนนต่าง ๆจำแนกตามรายวิชา