ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย

ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย และสิ้นสุดระยะเวลาการรายงานตัวแล้วนั้น บัดนี้ มีผู้แจ้งสละสิทธิ์เพื่อรับการจัดจ้าง สถาบันทดสอบฯ จึงขอประกาศให้ผู้ที่สอบได้เป็นลำดับสำรอง เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ดังนี้

ดาวน์โหลด