ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เปิด 35สถาบัน 35 หลักสูตร "ผลิตครู"

3 พ.ค. 2561 16:37 น.

ผู้อ่าน

        ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
        มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 จำนวน 35 แห่ง 35 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด
 
ภาพ เปิด 35สถาบัน 35 หลักสูตร ผลิตครู
      สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2561 จำนวน 35 แห่ง มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน) 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน) 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (180 คน) 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (60 คน) 5. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน) 6. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(180 คน) 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (180 คน) 8. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (180 คน) 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน) 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน) 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (180 คน) 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (180 คน) 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน) 14.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน) 15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (120 คน) 16. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (180 คน) 17. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (180 คน) 18. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (150 คน) 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน) 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ (180 คน) 21. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (180 คน) 22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน) 23.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (180 คน) 24. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (180 คน) 25. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน) 26. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (60 คน) 27.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน) 28.  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ(120 คน) 29. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (120 คน) 30. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน) 31. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน) 32. วิทยาลัยเชียงราย (180 คน) 33. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน) 34. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน) และ 35. วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
        ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ และจำนวนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภาwww.ksp.or.th หรือ สอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
         อนึ่งการกำหนดสัดส่วนในการผลิตครู ให้แต่ละสถานการศึกษา นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการ "ล้อมคอก" ไม่ให้เกิดการ "ลอยแพครู" ซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้เรียนได้รับความเดือดร้อน สูญเสียโอกาส  และเกิดความสูญเสียทางการศึกษา  บางสถานบันกลายเป็นเรื่องฟ้องร้องในชั้นศาล 
 
 
ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์