รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา

    ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ในตำแหน่งนักวิชาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา 7 อัตรา 

    บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ในตำแหน่งนักวิชาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทางสถาบันทดสอบฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด