ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ระบบ TCAS 2561

11 พ.ค. 2561 11:35 น.

ผู้อ่าน

 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการการพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการนำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จำนวน 26 แห่ง โดยมีมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นคณะทำงานของโครงการ 11 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรู้และร่วมปรับปรุงพัฒนาคู่มือฯ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 16 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งการประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

ภาพ สทศ. จัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ระบบ TCAS 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) (ปี 2549 - 2552) เริ่มต้นในปี 2549 และได้ปรับระบบการสอบคัดเลือกในปีการศึกษา 2553 โดยในปีการศึกษา 2561 ได้ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ (Thai university Central Admission System : TCAS)  โดยระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ มีกระบวนการสำคัญประการหนึ่ง คือ การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในปัจจุบันกระบวนการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย มีความหลากหลายตามแนวทางที่แต่ละมหาวิทยาลัย คณะ สาขากำหนด 

สทศ. ได้ขอความร่วมมือศูนย์เครือข่าย สทศ. จำนวน 9 ศูนย์ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 11 แห่ง ร่วมดำเนินการวิจัยพัฒนารูปแบบการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งดำเนินตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.พ.ร. และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการพิจารณาวางแผนนำไปใช้สอบสัมภาษณ์ เป็นการป้องกันข้อร้องเรียนและสร้างมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งนำไปใช้เป็นข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐาน (Baseline) สำหรับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนสนับสนุนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อได้ ตอบสนองความแตกต่างรายบุคคล

วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 26 แห่ง นำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) รอบที่ 3 รอบที่ 4 และ รอบที่ 5 เพื่อนำผลจากการนำไปใช้นี้มาปรับปรุงพัฒนา และจัดทำเป็นคู่มือฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

สทศ. ได้ศึกษาวิจัยและจัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้ในการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS (Thai University Central Admission System)  โดย สทศ. ได้จัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์จำแนกตามกลุ่มสาขา จำนวน 4 กลุ่มสาขา ได้แก่ (1) คู่มือฯ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) คู่มือฯ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) คู่มือฯ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ (4) คู่มือฯ กลุ่มสาขาความสามารถพิเศษ เช่น ศิลปกรรม มีการทดลองใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/1 รอบที่ 1/2 และ รอบที่ 2 ของมหาวิทยาลัย 11 แห่งดังกล่าวข้างต้น

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ สุรพล วีระศิริ 

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ม.ขอนแก่น

 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ทวิช พูลเงิน 

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยากร : ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ 

(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กลุ่มที่ 4 : กลุ่มสาขาความสามารถพิเศษ เช่น ศิลปกรรม

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ 

(คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์

ภาพ สทศ. จัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ระบบ TCAS 2561

 

ในช่วงท้าย วิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

 

ภาพ สทศ. จัดทำคู่มือการใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกฯ ระบบ TCAS 2561