ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สทศ.)

2 เม.ย. 2561 09:05 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ ณ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  และ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดยสามารถเข้าถึงได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) ผ่านเว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) www.niets.or.th 2) ผ่านเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  http://www.oic.go.th/INFOCENTER6/658/

ภาพ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สทศ.)