รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลฯ

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยมีรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลด