ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศแล้ว ผลสอบโอเน็ต

28 มี.ค. 2557 12:12 น.

ผู้อ่าน

สทศ.ประกาศผลสอบ โอเน็ตม.6 คะแนนเฉลี่ยเกินครึ่งวิชาเดียว "สุขศึกษา" ชี้ปีนี้นร.ทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น4วิชา คือ ภาษาไทย,อังกฤษ สุขศึกษาและพละ

ภาพ ประกาศแล้ว ผลสอบโอเน็ต

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้ จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 15-16 ก.พ. 2557

โดยขณะนี้ สทศ.ได้ทำการประกาศผลสอบ O-NET แล้วซึ่งเร็วกว่ากำหนดการประกาศผลสอบเดิมที่กำหนดไว้วันที่ 31 มี.ค. 2557 ทั้งนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์ค่าสถิติของการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามวิชา ดังนี้

ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 413,819 คน คะแนนเฉลี่ย 49.26 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน สังคมศึกษา ผู้เข้าสอบ 414,955 คน คะแนนเฉลี่ย 33.02 คะแนน สูงสุด 86.88 คะแนน ต่ำสุด 1.25 คะแนน ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 414,688 คน คะแนนเฉลี่ย 25.35 คะแนน สูงสุด 98.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 414,984 คน คะแนนเฉลี่ย 20.48 คะแนน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 413,839 คน คะแนนเฉลี่ย 30.48 คะแนน สูงสุด 93.00 คะแนน ต่ำสุด 3.00 คะแนน สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เข้าสอบ 413,458 คน คะแนนเฉลี่ย 62.03 คะแนน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 2.50 คะแนน

ศิลปะ ผู้เข้าสอบ 413,417 คน คะแนนเฉลี่ย 29.00 คะแนน สูงสุด 71.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผู้เข้าสอบ 413,400 คน คะแนนเฉลี่ย 49.98 คะแนน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับภาพรวมคะแนน O-NET ม.6 ปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ซึ่งคะแนนอยู่ในระดับนี้มาตลอด ดังนั้น การที่เด็กทำคะแนนได้ต่ำ ไม่ถึงครึ่งจึงสะท้อนชัดเจนว่า โรงเรียนควรจะปรับปรุงการเรียนการสอน ที่เน้นเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์มากขึ้น

โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ก็มีเรื่องน่าดีใจคือ ปีนี้นักเรียนทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นวิชาละ 2-8 คะแนน ส่วนวิชาที่คะแนนลดลง คือ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ เฉลี่ยลดลง วิชาละ 2-3 คะแนน ซึ่งถือว่าไม่มาก

“จากการวิเคราะห์พบว่า วิชาที่นักเรียนทำคะแนนลดเป็นเพราะข้อสอบค่อนข้างยาก ส่วนวิชาที่เพิ่ม ความยากง่ายอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนที่มีเด็กทำคะแนนได้ 0 ในวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และการงานอาชีพฯ นั้น เท่าที่ดู มีเด็กทำได้คะแนน 0 จำนวนไม่มาก คิดเป็น 0.05% ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในแต่ละวิชาเท่านั้น ซึ่งมี 2 สาเหตุคือ เด็กทำข้อสอบไม่ได้ หรือเด็กทำข้อสอบไม่ครบ แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเด็กไม่ตั้งใจสอบ เพราะO-NET เป็นการสอบรวมยอดความรู้ที่เน้นการนำไปใช้ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ดังนั้นโรงเรียนควรนำผลสอบที่ออกไปไปขับเคลื่อนการเรียนการสอนให้ดีขึ้น” ผอ.สทศ.กล่าว

สำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนสอบ O-NET ม.6 สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบผลคะแนน O-NET ผ่านทางระบบ RPS ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

 

เครดิต นสพ.กรุงเทพธุรกิจ