สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้
1. เครื่องถ่ายเอกสารแบบขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง
2. เครื่องถ่ายเอกสารแบบขาวดำ พร้อมชุดเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องถ่ายเอกสารแบบสีและขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง

ดาวน์โหลด