ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย โครงการ E-Testing ครั้งที่ 2

17 เม.ย. 2557 14:06 น.

ผู้อ่าน

       สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกโดยย่อว่า สทศ.) มีความประสงค์ที่ จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ “ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)” (ต่อไปนี้จะเรียกโดยย่อว่า ระบบคอมพิวเตอร์) ที่สามารถทำงานร่วมกับระบบโปรแกรม E-Testing ของ สทศ. ได้เป็นอย่างดี เพื่อติดตั้ง ณ สทศ. และมหาวิทยาลัยศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 แห่ง ตามเอกสารแนบท้าย