ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

6 พ.ค. 2557 14:06 น.

ผู้อ่าน

     ตามประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2557 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ และดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 และสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้น
 
     บัดนี้ กระบวนการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในตำแหน่งต่างๆ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ดังนี้