ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สกอ.เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ปี 57 โดยผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ของ สทศ.

7 พ.ค. 2557 10:38 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สกอ.เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ ปี 57 โดยผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ของ สทศ.

        วันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)  และ รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา แถลงข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยเปิดเผยว่า การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปี ๒๕๕๗ กรณีนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ ๕ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผลิตครู ๕ ปี ในปีการศึกษาก่อนหน้านี้  โดยจะต้องสอบในรายวิชาทั้ง ๔ วิชา ได้แก่

๑) วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

๒) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

๓) วิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา

๔) วิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

โดยกำหนดเปิดรับสมัครในวันที่ ๖ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดวันสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗   

        ทั้งนี้ ทาง สกอ. ได้กำหนดให้สมัครสอบผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th/protbyohec/   โดยทาง สทศ. ได้ส่งผู้แทน คือ นายพีรพงษ์ ธนกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ สทศ. มาสาธิตขั้นตอนและวิธีการสมัครทางออนไลน์อย่างครบถ้วน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครทางออนไลน์กับทาง สทศ. ได้ที่หมายเลข  ๐๒-๒๑๗-๓๘๐๐ หรือหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ สามารถสอบถามกับทาง สกอ. ได้ที่หมายเลข ๐๒-๖๑๐-๕๓๕๘-๕๙