ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561

6 มิ.ย. 2561 10:51 น.

ผู้อ่าน

 

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National  Educational Test : N-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบในการบริหารการจัดสอบ รวม 77 ศูนย์สอบ และมีผู้แทนจากสำนักการศึกษาทางไกล และสำนักงาน กศน. เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET และบรรยายเรื่อง “มาตรฐานการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” กล่าวว่า สทศ. ดำเนินการทดสอบ N-NET ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (2) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (3) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนน และการประมวลผล  (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้

ผู้อำนวยการ สทศ. ยังได้นำเสนอผลวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน N-NET ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560 แยกรายสาระ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้แนะนำการนำผลสอบ N-NET ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ดังนี้

  • ระดับนักเรียน : พิจารณาจากใบรายงานผลสอบ แสดงคะแนนของนักเรียนรายบุคคล
  • ระดับครูผู้สอน : ครูผู้สอนแต่ละรายวิชาดูผลคะแนนวิชาที่ตนเองสอนจากใบรายงานฉบับที่ 1 (รายบุคคล สถานศึกษา) ฉบับที่ 2 (ค่าสถิติพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้) ฉบับที่ 3 (ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ จำแนกตามวิชา) ฉบับที่ 5 (ค่าสถิติพื้นฐานสำหรับสถานศึกษาแยกตามรายวิชา)
  • ระดับผู้บริหารสถานศึกษา : พิจารณาผลการสอบในภาพรวมของทุกวิชาจากคะแนนเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียน การสอน ให้ดียิ่งขึ้น
  • ระดับต้นสังกัด : เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดให้มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมทั้งกระตุ้นผู้บริหารสถานศึกษา ให้กำกับติดตามเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรมในการจัดสอบ ลดข้อร้องเรียนเสียงสะท้อน สร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ โดยให้ศูนย์สอบและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบฯ และระเบียบข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดย สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. สายตรงผู้บริหาร (เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th)
  2. จดหมายทางไปรษณีย์
  3. E-mail : testing@niets.or.th
  4. Call Center 0-2217-3800

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561

ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินการดำเนินงานของ สทศ. และปฏิบัติตามระเบียบฯ คู่มือการจัดสอบฯ โดยเฉพาะข้อพึงระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอบ เช่น การตรวจหลักฐานแสดงตนในวันสอบ การแจกแบบทดสอบ การเก็บกระดาษคำตอบ ฯลฯ ทั้งนี้ ศูนย์สอบเป็นกลไกสำคัญในการบริหารการทดสอบ ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบ หลังสอบโดยขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบ N-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นห้องสอบสีขาว / สนามสอบสีขาว / ศูนย์สอบสีขาว           

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561

นายพัฒนา  ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ N-NET ปีที่ผ่านมา ทั้งการทดสอบด้วยแบบทดสอบ Paper Pencil และการทดสอบด้วยระบบ E-Testing ซึ่งการจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  นอกจากนี้ ได้แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทางการดำเนินการจัดการสอบ N-NET ปีการศึกษา 2561 ระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ และสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของ สทศ. มีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และสร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ  สำหรับสถานศึกษาขอให้ตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ก่อนส่งรายชื่อนักเรียนผ่านระบบของ สทศ. โดย N-NET ครั้งที่ 1/2561 ส่งข้อมูลนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 5-20  มิถุนายน 2561 และ N-NET ครั้งที่ 2/2561 ส่งข้อมูลนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 26 พฤศจิกายน 2561

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561

กำหนดการสอบ N-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้

  •  N-NET ครั้งที่ 1/2561  สอบวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ประกาศผลสอบ 26 กันยายน 2561
  •  N-NET ครั้งที่ 2/2561  สอบวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบ 11 มีนาคม 2562

            ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ N-NET เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.niets.or.th

ภาพ สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2561