ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557

26 เม.ย. 2557 15:03 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557
 
     สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปและความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (GAT/PAT) ครั้งที่ 2/2557 สอบวันที่ 26 เมษายน 2557 ณ สนามสอบทั่วประเทศ 
 
     วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ.  ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายสัจจา ศรีเจริญ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ได้ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
     ผอ.สทศ. กล่าวว่า การตรวจเยี่ยม GAT/PAT ครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจผู้จัดสอบและย้ำให้สังคมเห็นว่า การจัดสอบกลางโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติมีความสำคัญและต้องการให้แต่ละมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการจัดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
 
     ทั้งนี้ ภาพรวมการจัดสอบ GAT/PAT เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สทศ.ขอขอบคุณศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดสอบ GAT/PAT ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่ง จะได้รับความร่วมมือเช่นดีอย่างนี้ในโอกาสต่อไป

           

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 114,279 คน แบ่งตามรายวิชา ดังนี้

GAT

PAT1

PAT2

PAT3

PAT4

PAT5

PAT6

PAT

7.1

PAT

7.2

PAT

7.3

PAT

7.4

PAT

7.5

PAT

7.6

111,174

86,105

71,869

23,753

6,162

42,515

5,953

5,321

2,299

3,667

5,894

343

4,296

       สทศ.จะประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th