ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

    ตามที่ ประกาศสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันทดสอบฯ

   บัดนี้ สถาบันฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ สถาบันฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด