ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง

2 พ.ค. 2557 14:40 น.

ผู้อ่าน

      ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ประกาศสอบราคา เลขที่ 20/2557 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อทดแทนเครื่องที่ชำรุดและเพิ่มเติมในกลุ่มงานที่เครื่องถ่ายเอกสารมีไม่เพียงพอ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 โดยกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2557 นั้น
 
      บัดนี้ ผลการพิจารณาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อฯ ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาทั้งสิ้น 1,045,925.-บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)