N-NET ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2561

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    |    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งสอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) ครั้งที่ 2/2561 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    |    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย