ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12 มิ.ย. 2561 10:40 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สมัครสอบวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561  มีกำหนดการสอบวันที่ 9 มิถุนายน 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th 

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ที่ สนามสอบ E-Testing ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสรุปจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Testing) ครั้งที่ 1/2561 ดังนี้

สนามสอบ

จังหวัด

ผู้มีสิทธิ์สอบ (คน)

1. สทศ. (อาคารพญาไท พลาซ่า)

กรุงเทพฯ

95

2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

57

3. มหาวิทยาลัยศิลปากร

นครปฐม

49

4. มหาวิทยาลัยบูรพา

ชลบุรี

101

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นครราชสีมา

111

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอนแก่น

126

7. มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิษณุโลก

52

8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

62

9. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นครศรีธรรมราช

65

10. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สงขลา

64

รวม

782

 

ผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะได้พัฒนาสมรรถนะทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. จัดทำแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 2. เขียนข้อสอบได้ตรงตามคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดจนตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รองรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

3. แปลผลข้อมูลและสารสนเทศของผลการทดสอบในชั้นเรียนและระดับชาติ (O-NET) ได้ถูกต้อง ในภาพรวมและรายบุคคล รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายสาระ รายมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเฉพาะครูสามารถนำผลการทดสอบไปใช้สำหรับวางแผน
การพัฒนาการสอนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

4. นำข้อมูลและผลการทดสอบในชั้นเรียนและระดับชาติ (O-NET) ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนแบบ PDCA (Plan-Do-Check-Action)

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สทศ. เปิดระบบรับสมัครการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2561  สอบวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 6 กันยายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.niets.or.th

ภาพ ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดสมรรถนะครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561