ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำระบบการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing) ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ทั้งสิ้น ๑ ระบบ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด