ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

20 มิ.ย. 2561 15:41 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุม “การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)” ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. ประธานเปิดการประชุมฯ ได้มอบนโยบายในการพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) กล่าวว่า ในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนควรให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยงของแต่ละองค์ประกอบของกระบวนการจัดการศึกษา (OLE) คือ O (Objective) หมายถึง จุดมุ่งหมายของการศึกษา คุณภาพของผู้เรียน แผนการสอน แผนการวัดและประเมินผลผู้เรียน , L (Learning) หมายถึง การเรียนการสอน เน้นให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และ E (Evaluation) หมายถึง การวัดและประเมินผล โดยเน้น Formative Assessment (การประเมินผลย่อย) และ Summative Assessment (การประเมินผลรวบยอด) รวมทั้งแนะนำถึงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในชั้นเรียนแบบครูมืออาชีพ โดยกำหนดเป้าหมายการเรียนการสอน (คุณภาพผู้เรียนตามเนื้อหาหลัก เนื้อหารองที่สำคัญ)  ปรับปรุงพฤติกรรมและวิธีการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมและวิธีการสอนของครู พฤติกรรม และวิธีการบริหารของผู้บริหารที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ โดยให้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน (School-based assessment) ให้เชื่อมโยงและถักทอกับการทดสอบระดับชาติ (National assessment) ที่นำไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามคุณภาพผู้เรียนที่กำหนดในหลักสูตร

ในการสร้างข้อสอบ B-NET ผู้อำนวยการ สทศ. ได้แนะนำถึงข้อที่ต้องปฏิบัติ (Do) และข้อห้ามปฏิบัติ (Don’t) ในการเขียนข้อสอบและการกลั่นกรองข้อสอบ รวมถึงวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานและวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งเน้นย้ำให้คำนึงถึงจรรยาบรรณของผู้สร้าง และหรือกลั่นกรองข้อสอบด้วย

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)

นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมฝึกสร้างข้อสอบตามผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) และการวิพากษ์ข้อสอบตามผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) รวมทั้งการปฏิบัติการสร้าง พัฒนา และกลั่นกรองข้อสอบ การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อสอบ โดยมี ดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการ สทศ. เป็นวิทยากร

ภาพ ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)