สอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด