เลขาธิการ สกอ. และประธานบอร์ด สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกครูมืออาชีพ 2557

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557  จัดสอบในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ใน 8 สนามสอบทั่วประเทศ

          IMG_3694.JPG          IMG_3680.JPG

          IMG_3690.JPG          IMG_3684.JPG

                เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย ศาสตาราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557   โดย ศ.ดร.ทศพร กล่าวว่า วันนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 5,843 คน จาก 8 สนามสอบทั่วประเทศ (ซึ่งในสนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้มีสิทธ์สอบ 1,454 คน) โดยผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องเข้าสอบ 4 วิชา ได้แก่  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพครู และกฎหมายการศึกษา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยได้รับรายงานว่าในภาพรวมการจัดสอบในสนามสอบทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

              ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวว่า สทศ.ในฐานะผู้จัดสอบคำนึงถึงมาตรฐานการสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปครู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นยุทธศาสตร์ในการคัดเลือกคนเก่งคนดีมาเป็นครู โดยคำนึงถึงความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพและพื้นที่ 

              สำหรับสนามสอบ 8 แห่งประกอบด้วย (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2) มหาวิทยาลัยบูรพา (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (6) มหาวิทยาลัยนเรศวร  (7) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ (8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์