ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เลขาธิการ สกอ. และประธานบอร์ด สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกครูมืออาชีพ 2557

23 มิ.ย. 2557 11:41 น.

ผู้อ่าน

 

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดการทดสอบคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557  จัดสอบในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ใน 8 สนามสอบทั่วประเทศ

          ภาพ เลขาธิการ สกอ. และประธานบอร์ด สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกครูมืออาชีพ  2557          ภาพ เลขาธิการ สกอ. และประธานบอร์ด สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกครูมืออาชีพ  2557

          ภาพ เลขาธิการ สกอ. และประธานบอร์ด สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกครูมืออาชีพ  2557          ภาพ เลขาธิการ สกอ. และประธานบอร์ด สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกครูมืออาชีพ  2557

                เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย ศาสตาราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2557   โดย ศ.ดร.ทศพร กล่าวว่า วันนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 5,843 คน จาก 8 สนามสอบทั่วประเทศ (ซึ่งในสนามสอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้มีสิทธ์สอบ 1,454 คน) โดยผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องเข้าสอบ 4 วิชา ได้แก่  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชาชีพครู และกฎหมายการศึกษา และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยได้รับรายงานว่าในภาพรวมการจัดสอบในสนามสอบทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

              ด้าน ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวว่า สทศ.ในฐานะผู้จัดสอบคำนึงถึงมาตรฐานการสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบทุกคนได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้ว โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปครู ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา เพราะเป็นยุทธศาสตร์ในการคัดเลือกคนเก่งคนดีมาเป็นครู โดยคำนึงถึงความต้องการทั้งปริมาณ คุณภาพและพื้นที่ 

              สำหรับสนามสอบ 8 แห่งประกอบด้วย (1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (2) มหาวิทยาลัยบูรพา (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  (4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (5) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (6) มหาวิทยาลัยนเรศวร  (7) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ (8) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์