ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนนทบุรี

29 มิ.ย. 2561 16:00 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนนทบุรี
 
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีประธานศูนย์สอบ ผู้อำนวยการศึกษานิเทศก์และคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัด (18 แห่ง) ท้องถิ่นจังหวัด (17 แห่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (35 แห่ง)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (10 แห่ง) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยจัดประชุม ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนนทบุรี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การนำผลสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน สทศ. ได้เผยแพร่ผลวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยนำเสนอต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเผยแพร่ใบรายงานผลสอบ O-NET ในระดับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้แกนกลาง ในแต่ละสาระ โดยจำแนกตามตัวแปร (ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง เขตพื้นที่ ศึกษาธิการจังหวัด/ภาค ภูมิภาค และประเทศ รายสาระ) มี 4 แบบ ได้แก่ รายบุคคล รายโรงเรียน (มี 6 ฉบับ) รายเขตพื้นที่ รายศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค รวมถึงเผยแพร่ผลวิเคราะห์ O-NET ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา/ เขตพื้นที่/ ศึกษาธิการจังหวัด/ศึกษาธิการภาค เพื่อทราบและเป็นข้อมูลเปรียบเทียบและพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ทั้งนี้ สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนดาวน์โหลดตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET แต่ละวิชา เพื่อศึกษาและนำไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน
 
ผู้อำนวยการ สทศ. ได้เชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ระดับสนามสอบ ในตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ  เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ โดยเรียนรู้ผ่านระบบ E-LEARNING และเชิญชวนศูนย์สอบร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ โดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร วิธีการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนนทบุรี
 
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ในการบริหารการทดสอบ O-NET ให้ห้องสอบ/สนามสอบ/ศูนย์สอบสีขาว โปร่งใส - คุณภาพ – คุณธรรม  โดยให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินการดำเนินงานของ สทศ. เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NETวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET  วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดสอบ O-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นห้องสอบสีขาว / สนามสอบสีขาว / ศูนย์สอบสีขาว  นอกจากนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ 4 ช่องทาง ดังนี้ (1) สายตรงผู้บริหาร (2) จดหมายทางไปรษณีย์  (3) E-mail : testing@niets.or.th  (4) Call Center 0-2217-3800
 
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนนทบุรี
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และเตรียมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โดย สทศ. จัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ และแจ้งปฏิทินการดำเนินงานระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน รวมถึงการกำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียน/การจัดสนามสอบ/ห้องสอบ  เพื่อให้การบริหารการทดสอบ O-NET เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ นอกจากนี้ สทศ. ได้สรุปผลโครงการตัวแทน สทศ. ชั้น ป.6  และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560 และสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพการดำเนินการทดสอบของศูนย์สอบและสนามสอบ (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีในการบริหารการทดสอบของศูนย์สอบ สนามสอบ และ (3) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการจัดสอบ ให้กับบุคลากรของศูนย์สอบและสนามสอบ
 
สำหรับกำหนดการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562) ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th
ภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนนทบุรีภาพ สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนนทบุรี