ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

แนะปรับการสอนสังคมศึกษาทั้งระบบ

25 มิ.ย. 2557 10:49 น.

ผู้อ่าน

24มิ.ย. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะนายกสมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการดำเนินการพัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้แก่เยาวชนไทยที่กำลังทำกันอยู่ ว่า นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับเวลา เพราะสังคมไทยและสังคมโลกกำลังจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่และครั้ง ใหญ่ที่เทคโนโลยีจะเข้ามาผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การค้าและการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นอย่างมาก ทำให้ปัญหาของสังคมไทยและของโลกเกิดขึ้นใหม่และมากตามไปด้วย แต่ตนคิดว่าการปรับปรุงเพียง 2 วิชาไม่น่าจะเพียงพอ ควรต้องปรับปรุงทั้งระบบการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาทั้งระบบ เพราะการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคมนั้นต้องอาศัยความรู้ที่บูรณาการกัน อย่างมาก การเรียนประวัติศาสตร์ให้ได้ผลดีต้องเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ด้วย เพราะเนื้อหาของประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นวิชาเดี่ยวโดดๆ ในขณะที่วิชาหน้าที่พลเมืองที่จะสอนให้คนรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ต้องมีฐานที่สำคัญมาจากศีลธรรม เป็นพื้นฐานประกอบด้วย ในสมัยก่อนเราเคยมีวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมควบคู่กันไป

 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ ก ล่าวต่อไปว่า ครูสังคมศึกษาและวิชาสังคมศึกษาได้ถูกละเลยมานาน เพราะไม่ใช่วิชาที่ช่วยในการเพิ่มจีดีพีของประเทศ ครูสังคมศึกษาจึงสอนสังคมเป็นแบบสังคมศึกษาเชิงรับ(PassiveSocial Studies) ไม่ใช่สังคมศึกษาเชิงรุก (ActiveSocial Studies) ที่เน้นการแก้ปัญหามากกว่าการให้ข้อมูล ในอนาคตต้องเน้นการสอนสังคมศึกษาในลักษณะของการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจการ เปลี่ยนแปลงของสังคมที่เป็นมาในแต่ละยุคเป็นอย่างไร ในแต่ละยุคแก้ปัญหาและสร้างสังคมกันอย่างไร ประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร ถ้าไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่จะมีทางเลือกอื่นๆหรือไม่ และอาจจำลองสถานการณ์ว่า ถ้าใช้ทางเลือกอื่นจะเป็นอย่างไร อะไรได้บ้าง การสอนสังคมศึกษาในยุคใหม่จึงต้องเน้นการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ทำโครงการ และการฝึกให้มีผลงานใหม่ๆหรือทางเลือกใหม่ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นมาเองได้

 

“การ เรียนรู้สังคมศึกษาอย่างสร้างสรรค์ หรือเชิงรุกจะทำให้เราสร้างสังคมสำหรับอนาคตได้อย่างมีคุณค่า ซึ่งในการประชุมใหญ่ของสมาคมครูสังคมศึกษาในปีนี้ สมาคมฯจะจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาแนวทางใหม่ในการจัดหลักสูตรและการสอน วิชาสังคมศึกษาที่เอื้อต่อชีวิตและสังคมยุคใหม่อย่างจริงจังต่อไป ” นายกสมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย กล่าว.

 

เครดิต นสพ.เดลินิวส์