ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

29 มิ.ย. 2561 16:26 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีประธานศูนย์สอบ ผู้อำนวยการ ศึกษานิเทศก์และคณะทำงานจากศึกษาธิการจังหวัด (9 แห่ง) ท้องถิ่นจังหวัด (9 แห่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (15 แห่ง)  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (2 แห่ง)  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดอยุธยา
 
ภาพ สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า หลังจากที่ สทศ. ประกาศผลสอบและวิเคราะห์ค่าสถิติผลสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา สทศ.ขอให้ศูนย์สอบประชาสัมพันธ์ให้ครูนำใบรายงาน O-NET ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 5 มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการใช้ ปพ.5 เป็นเครื่องสะท้อนในการปรับปรุงในรายสาระที่ต้องพัฒนา โดย สทศ. ยินดีในการร่วมพัฒนาให้กับเขตพื้นที่การศึกษาในการส่งเสริมการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการเรียนในดียิ่งขึ้น
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สทศ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ เรียนรู้ผ่านระบบ E-LEARNING โดยเชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ระดับสนามสอบ ในตำแหน่งหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  นอกจากนี้ ได้เชิญชวนศูนย์สอบร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ โดยสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร วิธีการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ความคิดเห็นต่อการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบออนไลน์และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ก่อนการสอบ สทศ. ได้นำตัวอย่างข้อสอบ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ Test Blueprint รูปแบบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.niets.or.th เพื่อให้ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาศึกษาและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ O-NET
 
ภาพ สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 
ดร.วารุณี  เลียววิวัฒน์ชัย รองผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า ขอให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ (2) มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ (3) มาตรฐานการบริหารการทดสอบ (4) มาตรฐานการพิมพ์ข้อสอบ การตรวจ การให้คะแนนและการประมวลผล (5) มาตรฐานการรายงานผลและการนำผลไปใช้ โดยให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบปฏิบัติหน้าที่ตามปฏิทินการดำเนินงานของ สทศ. เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET  วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ฯลฯ เพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีความยุติธรรม และโปร่งใส เป็นการสอบที่มี “ศูนย์สอบสีขาว สนามสอบสีขาว ห้องสอบสีขาว มีคุณภาพ คุณธรรม และมีความโปร่งใส”
 
สำหรับการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2562) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 (ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2562) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 (ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562) ซึ่งก่อนการสอบ สทศ. ได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่น Test Blueprint รูปแบบข้อสอบและจำนวนข้อสอบแต่ละวิชา ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th
 
ภาพ สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
 
นายพัฒนา  ธนากร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ได้สรุปภาพรวมการบริหารการทดสอบ O-NET ปีที่ผ่านมา และได้เตรียมความพร้อมการบริหารการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 โดยขอให้ปฏิบัติตามปฏิทินการทำงานอย่างเคร่งครัด เช่น โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ O-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ฯลฯ อีกหนึ่งมาตรการที่เพิ่มความโปร่งใสในการสอบ O-NET สทศ. ได้ส่งตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ เพื่อกำกับติดตามให้การบริหารการทดสอบ O-NET ในวันสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรายงานผลให้ สทศ. รับทราบ
 
สทศ. เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบ โดยเฉพาะข้อพึงระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดสอบ เช่น การตรวจหลักฐานแสดงตนในวันสอบ การแจกแบบทดสอบ การเก็บกระดาษคำตอบ การตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่นั่งสอบฯลฯ และที่สำคัญขอให้ปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ O-NET และระเบียบว่าด้วยระเบียบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบ พ.ศ.2557 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
 
ทั้งนี้ สทศ. ได้เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้ 
(1) สายตรงผู้บริหาร
(2) E-mail : Testing@niets.or.th  
(3) Call Center 02-217-3800 
(4) จดหมายส่งมาที่ สทศ.
ภาพ สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ภาพ สทศ. แนะการนำผลสอบ O-NET พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น