ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สพฐ. ระดมสมองกำหนดจุดเน้นวิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง

26 มิ.ย. 2557 10:25 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดประชุมเสวนา "การกำหนดจุดเน้นวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง" มีนายวินัย รอดจ่าย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง พร้อมด้วยตัวแทนจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องจากสถาบันพระปกเกล้า สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมครูสังคมศึกษาแห่งประเทศไทย รวมถึงศึกษานิเทศก์ กรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม 
 
นาย วินัย กล่าวว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงเรื่องของโครงสร้าง เวลา เนื้อหาสาระ คู่มือการจัดการเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผลของวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ซึ่งคณะกรรมการเห็นพ้องต้องกันว่าในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วนั้น ในเรื่องของสื่อการเรียนการสอน คู่มือต่างๆ มีความพร้อมอยู่ระดับหนึ่งแล้ว เพียงแต่ต้องเพิ่มเติมในส่วนของคู่มือการทำกิจกรรมให้แก่ครู เพราะที่ผ่านมาครูสอนวิชาประวัติศาสตร์จะสอนตามหนังสือเรียน แต่ไม่มีแนวทางในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่มีสื่อการเรียนรู้มากมาย แต่ไม่รู้ว่าจะนำไปใช้อย่างไร ขณะที่ในส่วนของวิชาหน้าที่พลเมือง ที่จะเป็นวิชาเพิ่มเติม อีก 40 ชั่วโมงต่อปีในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่วนม.4-ม.6 จะเรียน 80 ชั่วโมงต่อปีนั้น คาดว่าสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ครู สังคม หรือครูสอนประวัติศาสตร์ เนื่องจากครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นครู คณิตศาสตร์ หรือพลศึกษา สามารถมาสอนเรื่องของหน้าที่พลเมืองได้ เพราะครูทุกคนในโรงเรียนต้องเป็นมีองค์ความรู้ ทักษะพื้นฐานหน้าที่พลเมืองอยู่แล้ว เช่น ครูคณิตศาสตร์ก็ต้องไปเลือกตั้ง ไม่ใช่ครูสังคมเท่านั้นที่ไปเลือกตั้ง หรือ รู้เรื่องสิทธิเสรีภาพ คุณธรรมจริยธรรม หลักการครองตน ครูทุกคนต่างมีทักษะเรื่องเหล่านี้ 
 
 
เครดิต นสพ.มติชน