รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

          ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และสถาบันฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โดยวิธีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บัดนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและข้อปฏิบัติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา ตามเอกสารแนบดังนี้

ดาวน์โหลด