ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ก.ค. 2561 15:42 น.

ผู้อ่าน

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าร่วมประชุม 24 คน จากศึกษาธิการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัด (จาก 7 จังหวัด : กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจวบ สุราษฏร์ธานี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (13 ศูนย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (3 ศูนย์ : สพม.เขต 11 สพม.12 และสพม.14)  การประชุมจัดขึ้น ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวนพมาศ  เกตุรามฤทธิ์ หัวหน้างานบริหารการทดสอบด้านพื้นฐาน กล่าวว่า การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2560 และเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 โดยชี้แจงนโยบาย ขั้นตอน แนวปฏิบัติ ปฏิทินการดำเนินการจัดสอบ I-NET พร้อมเน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินการปฏิทินที่ สทศ. กำหนด เช่น สถานศึกษาส่งข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ I-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561  ศูนย์สอบกำกับติดตามการส่งข้อมูลของสถานศึกษา และจัดสนามสอบผ่านระบบ I-NET ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 ฯลฯ   ขอให้ศูนย์สอบดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบ แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานไปยังสถานศึกษา กำกับติดตามการส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียน บริหารการทดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ สทศ. ทั้งนี้ ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี นายพัฒนา ธนากร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการทดสอบ ตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอแนะ

ภาพ สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2561 จังหวัดสุราษฎร์ธานี